از سه راهکارروانی درتبلیغات خوداستفاده می کنید؟
از سه راهکارروانی درتبلیغات خوداستفاده می کنید؟ اگر شما فروشنده اي هستيد که با شرکت هاي مختلف در ارتباط باشد يا شرکتي هستيد که به افراد خدمات ارائه مي کنيد، در هر صورت گاهي مجبور خواهيد شد که ارزشهاي خود را از طريق تبليغات نوشتاري، تلويزيوني، تماس هاي تلفني و يا حضور در جلسات به اطلاع مشتري برسانيد . موفقيت...