تیپ مشتری شما چه شکلی است؟
تیپ مشتری شما چه شکلی است؟ وقتي بتوانيد تيپ مشتري خود را شناسايي کنيد، ميتوانيد مکالمه و جلسه خود را به نتيجه دلخواه بکشانيد. ممکن است هر يک از انواع مشتريان مشکلاتي به وجود آورند؛ اما موضوع مورد بحث اين مطلب، تبديل تماس يا جلسه به يک تجربه خوشايند براي مشتريان است. انواع مشتري: – مشتري مهربان: اين شخص بسيار...