رونق دادن به کسب و کار
رونق دادن به کسب و کار ارزش کار خود را بالا ببريد و به همان اندازه شاهد رونق حرفه خود باشيد. آدمهاي موفق در يک محيط کاري جديد به شغل خود همانند يک محصول مهم تجاري مينگرند، هرگز ارزشهاي آن را دست کم نميگيرند و بخوبي آگاهند تا زماني در محيط کارشان ارزشمندند که بتوانند سودآوري داشته باشند، چه براي...