چگونه یک طرح تجاری تنظیم کنیم؟
چگونه یک طرح تجاری تنظیم کنیم؟ اگر قصد داريد فعاليت جديدي را در دنياي تجارت آغاز کنيد، من از اين تصميم حمايت مي کنم. اما آيا برنامه اي مشخص براي اين کار در نظر گرفته ايد؟ منظورم يک برنامه با حرف ب بزرگ و برجسته است. در غير اين صورت اقدام شما چيزي جز خيال پردازي بيهوده نخواهد بود. باور...