۳ روش قدرتمند برای اینکه همیشه مثبت باشید
۳ روش قدرتمند برای اینکه همیشه مثبت باشید مانع واقعی مانع واقعی در برابر مثبت بودن این است که مغز ما به شدت به دنبال تمرکز بر تهدیدهاست. این مکانیزم بقا در عصر شکار که انسان هر روز با تهدید مرگ رو به رو بود مناسب بود. ولی امروزه این مکانیزم از طریق تمایل ذهنی انسان به توجه به تهدیدها...