اول خودت را بشناس اهمیت خوداگاهی در روابط
اول خودت را بشناس اهمیت خود آگاهی در روابط یک بخش مهم بهبود روابط زوجها افزایش خود اگاهی است. چون شما تا زمانی که از منشاء مشکل اگاه نشوید نمیتوانید آن را حل کنید پس مهم است که درک کنید که در این موقعیتها چگونه میتوانید بر خودتان کنترل بیشتری داشته باشید.برای مثال افراد از استراتژیهای حفاظتی در زمان دعواهای...
همیشه حق با مشتری نیست
همیشه حق با مشتری نیست هميشه حق با مشتري نيست ، کسي که اولين بار جمله هميشه حق با مشتري است را مطرح کرده است شايد هرگز با مشتريان پر مدعا روبرو نبوده است ؛ با مشتريان ضعيفي که در قبال سود کمي که به کسب و کار ما مي رسانند (اگر سودي برسانند!) انتظارات و توقعات فوق العاده ايي...