زمان فروش
زمان فروش یکي از اصول کاربردي براي مديريت زمان فروش اصل پارتو يا قانون 20/80 مي باشد. اصل پارتو يا قانون 20/80: اين قانون مي گويد بيست درصد کارهاي ما هشتاد درصد نتيجه را براي ما به ارمغان مي آورند و هشتاد درصد کارهايمان بيست درصد نتيجه را براي ما حاصل مي کنند. ما بايد آن بيست درصد کارهايي که...