بازاریابی تلفنی
تاکتیک های بازاریابی تلفنی 1- کار با تلفن باید هدفمند باشد: برای هریک از مکالمات تلفنی خود از قبل برنامه ریزی کنید، اول تمام مکالمه را در ذهنتان تمرین کنید. مجسم سازید که پیشاپیش در این کار موفق شده اید و حالا فقط می خواهید این موفقیت را تکرار کنید. قبل از گرفتن شماره خود را کاملاً آماده کنید. این...