تقسیم بندی بازار بر مبنای ۴ پی کلاسیک
تقسیم بندی بازار بر مبنای ۴ پی کلاسیک مارکترها به طور سنتی در تقسیم بندی بازار، ابتدا بخش های مختلف بازار را شناسایی کرده و سپس بخش های مناسب را به عنوان بازار هدف انتخاب می کنند و بالاخره جایگاه یا موضع محصول خود را در بخش های انتخاب شده تعیین می کنند که البته در هنگام عمل، انجام این...
تقسیم بندی بازار
تقسیم بندی بازار به فرایند شناسایی تفاوت های عمده در ویژگی های خریداران و تقسیم بازار به دو یا چند گروه از مشتریان با خصوصیات، نیازها و رفتارهای نزدیک به هم و یکسان، تقسیم بندی بازار می گویند. (اسماعیل پور و غفاری آشتیانی). هدف از تقسیم بندی بازار این است که سازمان فعالیت های بازاریابی خویش را به صورت دقیق...