یکپارچگی علم و دین تنها راه خوشبختی انسان- جان پوکینگهورن
یکپارچگی علم و دین تنها راه خوشبختی انسان- جان پوکینگهورن جان پوکینگهورن- استاد فیزیک ریاضیات دانشگاه کمبریج من اعتقاد راسخی  به وحدت معرفت دارم. بنابراین، باور دارم  که برای کسب معرفت یک پارچه  از کل واقعیت، باید فراتر از بینش های بر آمده از علم و دین رفت. این تمایل ما را به ملاحظه مسائل بیشتری رهنمون می شود. مسله...