تصمیمات اصلی درتبلیغات بین المللی
تصمیمات اصلی درتبلیغات بین المللی تبليغات يکي از قابل رؤيت ترين اشکال ارتباطات بازاريابي است. به دليل استفاده گسترده از آن و محدوديت هايش به عنوان يک روش ارتباطي يک طرفه، تبليغات در بازارهاي بين المللي با دشواري هاي متعددي روبرو است . تبليغات غالباً مهمترين جزء آميخته ي ارتباطي براي محصولات مصرفي است، جايي که تعداد زيادي مشتري با...