چه طور نیاز مشتری را تحلیل کنیم؟
چه طور نیاز مشتری را تحلیل کنیم؟ امروزه مديران براي اداره سازماني خود با لشكري از محققان و دانشمندان پشتيباني مي شوند . اين محققان اگرچه مستقيما در ميدان هاي رقابتي حضور ندارند ولي نقش آنها طراحي و در اختيار گذاشتن ابزاري است كه مديران را براي پيروزي در اين رقابتها مجهز مي كند . در عصري كه رويكرد مشتري...