تاثیر تبلیغات وشخصیت برندبرتصمیم خرید
تاثیر تبلیغات وشخصیت برندبرتصمیم خرید شخصيت برند يک مفهوم جذاب و خوش آيند در بازاريابي امروز است. آکر (Aaker) آن را به عنوان يکي از ابعاد هسته اي هويت برند و اتفاقا به عنوان نزديکترين متغيربه فرآيند تصميم گيري مصرف کننده براي خريد توصيف کرده است. ايده شخصيت واکنشي است به گرايش به ارزش روابط شخصي در جامعه معاصر ....