چگونگی فروش در بحران اقتصادی
چگونگی فروش در بحران اقتصادی رفتار خريد، خريداران محصولات و يا خدمات با تغيير شرايط اقتصادي تغيير مي کند. براي موفقيت در اين بازار کارشناسان و نيروهاي فروش بايستي رويکرد متفاوتي داشته باشند. در شرايطي که جامعه با رکود اقتصادي دست و پنجه نرم مي کند، ترس و تعويض در خريد در مشتريان ايجاد مي شود. کارشناسان فروش نيز به...