کتاب چگونه یک سوپراستار بازاریابی شبکه ای بشویم
کتاب چگونه یک سوپراستار بازاریابی شبکه ای بشویم2
کتاب چگونه یک سوپراستار بازاریابی شبکه ای بشویم2 يکي از فوايد بازاريابي شبکه‌اي، سادگي است. اگر در سه مهارت پايه به استادي برسيد، مسير موفقيتتان را به خوبي طي خواهيد کرد. سپس استادِ سه مهارت بعدي بشويد تا مرز و محدوديتي براي آنچه مي‌خواهيد به دست بياوريد وجود نداشته باشد. بياييد با ابزارهاي پايه شروع کنيم: 1-   زمان‌بندي. دفتر سررسيد...
کتاب چگونه یک سوپراستار بازاریابی شبکه ای بشویم
  چگونه یک سوپراستار بازاریابی شبکه ای بشویم? دفتر برنامه ريزي خود را هر روز بررسي کنيد و مطئمن شويد که حداقل تا دو هفته ي آينده، پر از رزرو است . هميشه براي قرارهاي به تعويق افتاده، نقشه پشتيبان ( B Plan ) داشته باشيد . بايد فضاهاي خالي را پر کنيد مگر اينکه بخواهيد دست از روياهاي خود...