بازاریابی رابطه مند
استراتژی‌های بازاریابی رابطه‌مند در ادامه پنج استراتژی که در طراحی برنامه بازاریابی رابطه مند مورد توجه قرار می‌گیرند را می خوانید. این استراتژی‌ها ‌از یکدیگر مستقل نیستند، می‌توانند به طور ترکیبی یا جداگانه مورد استفاده قرار گیرند: ۱) تعیین خدمات اصلی یکی از استراتژی‌های کلیدی و حیاتی بازاریابی رابطه مند ، طراحی و ایجاد یک خدمت اصلی به گونه‌ای است...