بازاریابی جامعه نگر
بازاریابی جامع نگر بازاريابي جامع نگر ما را از تمرکز بر محصول به تمرکز بر مشتري و همچنين از تمرکز بر فروش محصولات به کسب رضايت مشتريان سوق مي دهد. اين تفکر مدت زماني بود که اجرا مي شد و امروزه در حال تقويت است. بازاريابي جامع نگر از شرکت ها مي خواهد تا چهار فرآيند زير را اجرا کنند...