آموزش چانه زدن وتخفیف گرفتن
آموزش چانه زدن وتخفیف گرفتن از قديم گفته اند سود در خريد است و نه در فروش!در اين مطلب به ? نکته در رابطه با چانه زدن و گرفتن تخفيف مي پردازم. ?)همواره چانه بزنيد. يکي از اساتيد تعريف مي کردند: براي ماه عسل به همراه نامزدم به جزاير هاوايي رفته بوديم.لب ساحل قدم مي زديم ،که يک آقايي در...