مکالمات فروش
مکالمات فروش مهمترين فرد در زندگي هر کسي خود آن فرد است و از اين که مهم شمرده شود بسيار لذت مي برد.همين ميل به مهم بودن باعث مي شود انسان ها گران ترين لباس ها ،عطر ها و اتومبيل ها را خريداري کنند. ما با استفاده از کلماتي که باعث تقويت اين حس در مشتري شوند در مکالمات فروش...