صحبت و حرفی که افراد ثروتمند نمیگویند
صحبت و حرفی که افراد ثروتمند نمیگویند پس انداز کردن و سرمایه گذاری هر دو یکی است ، دو کلمه پس انداز و سرمایه گذاری بیان می کند ،مردم با پولی که در دست دارند چه میکنند اما در واقع عملکردها متفاوت است در حالیکه هر دو این کارها منفعت زا است. موفقیت مالی ، بخشی مهارت است و بخشی...