بیست قانون طلایی احترام به خود
بیست قانون طلایی احترام به خود
  بیست قانون طلایی احترام به خود   احترام به خود قدم اول در مسیر موفقیت است. لحظه ای مکث کنید تا چند نکته منفی را که درباره خودتان گفته اید به یاد آورید، بیندیشید آنها به «احترام به خودتان » چه شکلی بخشیده اند، آیا هیچ یک از این جمله ها حرف شما نیز هست؟ «من آنقدر خنگم که...