انواع عشق بر اساس تعریف یونانیان باستان
انواع عشق بر اساس تعریف یونانیان باستان آگاپه؛ عشق بی‌قید و شرط نخستین گزینه در تقسیم‌بندی انواع عشق، آگاپه نام دارد. آگاپه یعنی عشقی بی‌قید و شرط به هم‌نوع که با از خودگذشتگی همراه است. به نظر می‌رسد که تعداد اندکی از افراد در بلندمدت ظرفیت تجربه چنین نوعی از عشق را دارند. برخی، آگاپه را نوعی عشق معنوی می‌دانند.مثلا...