مدیریت مشتری شاکی و مشتری راضی
مدیریت مشتری شاکی و مشتری راضی احتمالا براي خود شما اتفاق افتاده است وارد يک مغازه شده ايد و فروشنده با شما برخورد نامناسب داشته است.شما به مغازه دار چيزي نگفته ايد ولي ديگر از او خريد نکرده ايد. زماني که مشتري شکايت مي کند اين يعني اين که مي خواهد از ما خريد کند اما در حال حاضر مشکلي...